در منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع رخ داد؛
هفتمین آتش سوزی سال ماهور میلاتی را سوزاند

به گزارش "خبر نورآباد"  آتش سوزی در منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع در ماهور میلاتی ممسنی فارس تاکنون مهار نشده است.

رئیس منابع طبیعی ممسنی گفت: آتش سوزی که از روز گذشته در منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع کوه دراماهور میلاتی ممسنی شروع شده به علت صعب العبور بودن منطقه و نبود بالگرد مهار نشده است .

امیران افزود: تاکنون براثر این آتش سوزی بیش از صدهکتار از درختان جنگلی شامل بنه - بادام کوهی -کلخنگ ومراتع از بین رفته است.وی گفت :علت آتش سوزی در دست بررسی است.

منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع کوه دراماهورمیلاتی زیستگاه پلنگ،بز کوهی ،جوجه تیغی قوچ،آهو،گرگ،کفتار، کبک - تیهوو انواع مار های سمی است.

گفتنی است : در سال جاری بیش از 400هکتاراز درختان بلوط، گون ،گیلاس وحشی ،بادام کوهی،بنه،کیالک،کلخنگ و مراتع ممسنی براثر آتش سوزی خسارت دید .