سرویس اجتماعی
جلسه پیگیری و استقرار ادارات منابع آب و آبیاری در شهرستان رستم
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:  نشست استقرار ادارات در فرمانداری شهرستان رستم با حضور فرماندار،معاون فرمانداری ،بخشداران شهرستان رستم و رئیس ادارات منابع آب و ابیاری شهرستانهای ممسنی و رستم برگزار شد
  کرمی یکی از اولویتهای مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان را استقرار و راه اندازی ادارات دولتی دانست و  بر استقرار این دو اداره در شهرستان تاکیدداشتند .با پیگیری های صورت گرفته از هفته آینده اداره های منابع آب و آبیاری در شهرستان مستقر می گردند. مکان  اداره هانیز مشخص گردیده است.
شهرستان رستم به دلیل داشتن مزارع کشاورزی و اقتصاد کشاورزی محور نیاز مبرم به استقرار این ادارات در شهرستان داشتند.فرماندار رستم پیگیری های را جهت استقرار سایر اداراتی که در شهرستان حضور ندارند را ادامه خواهیم داد .
جلسه پیگیری و استقرار ادارات  منابع آب و آبیاری در شهرستان رستم