سرویس اجتماعی:
هیچ اتهام مالی متوجه پست بانک ممسنی نیست
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:موضوع مبارزه با فسادها و تخلفات مالی یک مطالبه عمومی هست و عموم مردم خواهان برخورد جدی با متخلفان این حوزه هستند و تنها کسانی مخالف برخورد با مفسدان هستند که از این تخلفات سهمی داشته باشند.

لذا پس از نشر خبر مربوط به جزئیات کمی از پرونده مذکور، این رسانه مورد هجمه های زیادی قرار گرفت که بعضی از آنها در نوع خود جالب و قابل تامل بود.

در این خبر که هدف تیم خبری بر رعایت حفظ نام افراد و نهاد ها بود، متاسفانه نام پست بانک برده شد که در این راستا مواردی را جهت تنویر افکار عمومی منتشر میکنیم.

هرچند در گزارش قبلی نیز عنوان گردید که خبر با توجه به موارد عنوان شده شده در پرونده بوده و هنوز هیچ ادعایی ثابت نگردیده است و ممکن است شاهد هرگونه تغییری در روند بررسی ها باشیم، به دلیل ذکر نام پست بانک لازم دانستیم توضیحاتی را در خصوص جایگاه این نهاد در پرونده تخلفات مالی 5 میلیارد تومانی چند بانک ممسنی و رستم در راستای شفافسازی اذهان عمومی به مخاطبان ارائه دهیم.

در استعلامات خبر نورآباد از منابع خبری خود؛ پست بانک ممسنی در تخلفات مالی و تسهیلاتی این پرونده هیچگونه شاکی نداشته و هیچ اتهامی در این خصوص متوجه این بانک نمیباشد.

لذا تمامی اتهامات مربوط به تخلفات مالی و تسهیلاتی مربوط به دیگر بانکها میباشد که در صورت کسب اجازه از مراجع قضایی در خصوص ذکر نام و میزان سهم آنها در این فساد مالی اقدام به انتشار اطلاعات مربوطه خواهیم کرد.
هیچ اتهام مالی متوجه پست بانک ممسنی نیست