سرویس انتخابات
سیدجعفرهاشمی بالاخره بیانیه داد
"خبر نورآباد"  سرویس انتخابات:از مردم هوشمند و آگاه و نامزدهای محترم مجوز گرفته  در صحنه ی انتخابات تقاضا دارم  حق انتخاب نکردن را برای اینجانب محفوظ و محترم شمارند . چراکه وقتی عدالت و آزادی انتخاب  قربانی مصلحت گردد هیچ توجیه منطقی وجود ندارد شخصی را که از حقوق مسلم انتخاب شدن محروم نموده اند مکلف به انتخاب نمایند، لذا ضمن اغماض و چشم پوشی از عملکرد نامطلوب و نامناسب  کاندیداهایی که  برای دست یافتن به کرسی متعلق به ملت بدون تقید و رعایت سه اصل اخلاق ،عدالت و آزادی انتخاب، چه بطور آشکار و چه در لباس رفاقت و دوستی از تمام ظرفیت های ممکن (گزارشهای بی اساس وناصواب ، توسل به افراد ذی نفوذ و صاحب قدرت و ...) برای پیشگیری از حضور اینجانب اقدام نمودند،وعلی رغم ظلم آشکار و غیر قابل کتمان بنا بر حفظ منافع ملی ، پاسداشت خون شهدا و از خود گذشتگی جانبازان، آبروی صالحان و تمکین از رهبر معظم جمهوری اسلامی در این برهه ی زمانی مناسب ترین اقدام را سکوت میدانم که خود به نوعی بلند ترین  فریاد است.

سیدجعفرهاشمی بالاخره بیانیه داد