سرویس اجتماعی:
خواسته کارگران شهرداری مصیری از دادستان
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:شهرداری مصیری در شهرستان رستم با تجمع جمعی جلوی دادگستری این شهرستان خواستار پیگیری مشکلات معیشتی خود و ورود دادستان برای رفع مشکل  عدم پرداخت حقوق آنها توسط پیمانکار شدند.

بر اساس گزارش های دریافتی: کارگران شهرداری شهر مصیری با تجمع جلوی دادگستری شهرستان رستم و طرح دعوی علیه پیمانکار سال 96 _ 97 شهرداری مصیری در خصوص مطالبات کارگران خواستار رسیدگی مراجع قضایی به این موضوع شدند.

با توجه به ادعای یکی از کارگران حاضر در تجمع: مطالبات کارگران 400 میلیون تومان طبق حکم اداره کار شهرستان رستم میباشد.

همچنین به گفته این شهروند: حق هر کارگر معادل 7 میلیون تومان میباشد که پرداخت نشده و اعتراض آنها به این موضوع پس از 8 ماه هنوز به نتیجه نرسیده است.
خواسته کارگران شهرداری رستم از دادستان