جلسه شوراي كشاورزي در ممسني/حمل نصف ذرت ممسنی

به گزارش " خبر نورآباد " به گزارش روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي، شوراي كشاورزي با حضور فرماندار، مدير جهاد كشاورزي واعضائ شوراي كشاورزي در محل جلسات مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تشكيل جلسه داد.

در اين جلسه مهندس سالاري مدير جهاد كشاورزي شهرستان به تشريح مباحث جلسه قبل،نرخ عمليات برداشت ذرت دانه صحبت کرد.

وي گفت: با برنامه ريزي هاي انجام گرفته مقرر شد تعادل نرخ از طرف كمباين داران وكشاورزان ونظام صنفي اعمال گردد. سالاري افزود: تاكنون 13هزار تن ذرت دانه اي خريداري شده كه 6800هزار تن آن حمل گرديده است.

در ادامه حاضرين هر كدام مسائل ومشكلات خود را مطرح نمودند،كه در نهايت مهندس پيكري فرماندار ورئيس شوراي كشاورزي به جمع مباحث ارائه شده پرداخت.