رئيس اداره آموزش ترويج مديريت جهاد كشاورزي:
طرح افزايش ماده عالي خاك درممسني

به گزارش " خبر نورآباد " مهندس گودرزي رئيس اداره آموزش ترويج مديريت جهاد كشاورزي شهرستان گفت: در اين طرح 5نفر از كشاورزان پيشرو همكاري مي كنند. كه هر كدام يك هكتار زير پوشش زراعت گندم بصورت نيم هكتار تيمار ونيم هكتار شاهد مي برند.اين مزارع بصورت نمايش ترويجي بوده ومورد بازديد كشاورزان قرار خواهد گرفت. وي افزود: درحال حاضر ميزان 10تن كود كمپوست غني شده جهت اجراي اين طرح توسط اداره امورتوليدات گياهي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خريداري گرديده است.