در پی تکاپوی نظامی در ممسنی:
دلیل تکاپوی نظامی در ممسنی

به گزارش " خبر نورآباد " گودرزی مسئول ایست و بازرسی در چهار راه پیام نور در رابطه با تکاپوی نظامی در ممسنی گفت: ایجاد امنیت در سطح شهر از اولویت های نیروی انتظامی بوده و این برنامه در سطح شهر ممسنی به صورت مستمر در حال اجرا است.

وی خاطر نشان کرد: مردم ممسنی نگران از وجود مورد خاص نا امنی نباشند. و این برنامه عملیاتی گسترده فقط برای تثبیت امنیت در شهر ممسنی هست و مورد خاصی از نل امنی مد نظر نیست.

وی در مورد وجود بالگرد انتظامی در اسمان ممسنی گفت: این پرواز به برنامه ما مرتبط نیست و احتمالا برای انجام مسائل ماموریتی خود به اینجا امده اند.

با پیگیری خبر نگار " خبر نورآباد " شنیده ها حکایت از یک فقره قتل در ماهور میلاتی دارد و به احتمال زیاد وجود این بالگرد به قتل مرتبط باشد.البته یکی از کارکنان اداره آگاهی وجود بالگرد را در جهت هماهنگی برای مبارزه با کشت خشخاش بیان کرده است.

ولی در مورد علت اصلی هنوز دلیل مستندی از طرف مسئولین ذکر نشده است.