سرویس اجتماعی:
منتخبین شورای شهر نورآباد در گردهمایی منتخبین دوره پنجم شوراهای شهر های استان فارس+تصویر
"خبر نورآباد" – سرویس اجتماعی:منتخبین شورای اسلامی شهر نورآباد در گردهمایی منتخبین دوره پنجم شوراهای شهر های استان فارس.
شیراز  12تیر مجتمع دانشگاهی ساحلی به میزبانی استانداری فارس

منتخبین شورای شهر نورآباد در گردهمایی منتخبین دوره پنجم شوراهای شهر های استان فارس+تصویر