سرویس انتخابات:
پدیده انتخابات شوراها / این مرد دستفروش با یک بنر نفر اول شورای خرم آباد شد + عکس
"خبر نورآباد" سرویس انتخابات:فوق لیسانس زبان خارجه از دانشگاه تهران و دستفروش معروف خرم آباد بدون ستاد و فقط با یک بنر نفر اول شورای شهر خرم آباد شد.

پدیده انتخابات شوراها / این مرد دستفروش با یک بنر نفر اول شورای خرم آباد شد + عکس