سرویس انتخابات:
صلاحیت علی احمدی تایید شد/تنور انتخابات شورای شهر نورآباد داغتر میشود
"خبر نورآباد" _ سرویس انتخابات:اواخر فروردین ماه بود که نتایج بررسی تایید صلاحیت شدگان شورای شهر نورآباد ممسنی منتشر شد اما در عین ناباوری نام علی احمدی عضو سابق دو دوره شورای شهر نورآباد جزء لیست رد صلاحیت شدگان این دوره شورای شهر نورآباد بود.اما پس از اعتراضات کتبی وی نسبت به رد صلاحیتش با بررسی های صورت گرفته صلاحیتش محرز شد.
این نامزد انتخاباتی با گرایش اصلاح طلبی از چهره های سرشناس اصلاح طلبان ممسنی میباشد و با تایید صلاحیت وی و تیمور احمدی میتوان شاهد تغییراتی در انتخابات پیش رو بود.