سرویس اجتماعی:
جزئیات آمار ثبت نام کنندگان شورای شهر و رستای رستم
"خبر نورآباد" –سرویس اجتماعی:حیدری کارشناس انتخابات در شهرستان رستم با اشاره به افزایش استقبال نامزدهای انتخاباتی از رقابت این دوره در شهرستان رستم تعداد کل کاندیدا های ثبت نامی را 537نفر اعلام کرد.
وی بیان داشت؛ تعداد 41 نفر برای انتخابات شورای شهر مصیری و کوپن نام نویسی کرده بودند که یک نفر از آنها انصراف داد و به 40 نفر رسیده است که به ترتیب 16 نفر برای شهر مصیری و 24 نفر برای شهر کوپن ثبت نام کرده اند و تعداد 497نفر برای شورای روستاهای شهرستان رستم نام نویسی کردند.
حیدری در خصوص تفکیک جنسیتی ثبت نام کنندگان بیان کرد؛ در شورای شهری 4نفر خانم و مابقی اقا هستند و در شورای روستایی نیز حدود 30 خانم ثبت نام کرده اند.
وی در خصوص مدارک تحصیلی نیز گفت؛ بیش از 70 درصد افراد ثبت نام کننده دارای مدرک لیسانس بوده و از دیگر مدارک تحصیلی نیز هستند ولی کسی با مدرک دکتری ثبت نام نکرده است و اکثر ثبت نام کنندگان را قشر جوان تشکیل میدهند که جای خوشحالی دارد.