سرویس اجتماعی:
آغاز اجرای بلوار شیخ محمدعلی ماهوری شهر خومه زار
"خبر نورآباد" –سرویس اجتماعی:ابوطالب جعفری شهردار خومه زار بیان داشت این بلوار از دو طرف در حال تعریض است و طول بلوار ½ کیلو متر می باشد که در این عملیات عمرانی تعریض یک پل، زیرسازی، آسفالت و ریفوژ وسط اجرا خواهد شد. وی اظهار داشت اعتبار این طرح از محل دو درصد نفت وگاز بوده وپایان ماه اول سال آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت.

آغاز اجرای بلوار شیخ محمدعلی ماهوری شهر خومه زار

آغاز اجرای بلوار شیخ محمدعلی ماهوری شهر خومه زار