سرویس اجتماعی:
تحویل نامه"بحران آب" به همراه اسامی امضا کنندگان به نماینده ممسنی و رستم
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:بر اساس گزارش ارائه شده در کانال تلگرامی انجمن حامیان طبیعت زاگرس شهرستان ممسنی سی دی محتوی نامه و  اسامی  2465 امضا کننده نامه "بحران آب" ضمن توضیح کلی در رابطه با موضوع نامه روز پنج شنبه 95/8/20 به دکتر گودرزی نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.

در ادامه این گزارش آمده است : با امید به اینکه مطالبات خواسته شده در نامه مورد توجه و جدیت بیشتر از سوی مدیران قرار بگیرد.
همچنین مقرر شد در آینده نزدیک جلسه ای با حضور تعدادی از اعضا حامیان طبیعت زاگرس، نماینده مردم در مجلس و مدیران حوزه آب شهرستانهای ممسنی و رستم برگزار و دغدغه های مطرح شده در نامه بصورت جزئی تر مورد بررسی قرار بگیرد.

تحویل نامه