سرویس اجتماعی:
مستندات حکایت از توجه شهرداری به سلامتی پاکبانان دارد
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:یادداشتی مبنی بر بی توجهی شهرداری نوراباد ممسنی به لوازم ایمنی از جمله دستکش و ... پاکبانان نورابادی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که با توجه به حساسیت موضوع در راستای شفاف سازی ،یادداشت مذکور در این سایت خبری تحلیلی منتشر شد و شهرداری نوراباد نیز به یادداشت مطرح شده واکنش نشان داده و ضمن ارائه مستندات ادعاهای نویسنده را رد کرده است.
همچنین پاکبان مورد نظر که نویسنده یادداشت انتقادی با وی صحبت کرده بود ضمن تکذیب قسمتهایی از مطالب درج شده در یادداشت بیان داشت:نویسنده در اوایل شروع کار با بنده وارد صحبت شد و در همان لحظه جهت احوالپرسی دستکش خود را دراوردم و وی بیان کرد که میتوانم دست شما رو ببینم؟
این پاکبان ادامه میدهد: به محض نشان دادن دست خود از دستهایم بدون هماهنگی عکس گرفت و عنوان کرد اگر مشکلی برایتان پیش آمد بنده پاسخگو هستم.
این پاکبان در خصوص تحویل دستکش بیان داشت: ماهیانه دستکش تحویل گرفته و علت انتخاب نوع دستکش نیز برای راحتی کار با این نوع دستکش بوده و در فصل باران نیز حتما لباس بارانی  دریافت خواهیم کرد و اگر چنین نباشد خود معترض میشویم چرا که پای سلامتی و ایمنی ما در میان است.
مسعود بخشی ناظر فعالیت پاکبانان نیز ضمن استقبال از انتقادات سازنده در کنار پیشنهادات کارشناسانه و حمایت از فعالیت های شهردار فعلی  عنوان کرد: توجه به ایمنی و سلامت پاکبانان از وظایف شخصی و وجدانی بوده و تا کنون به صورت مستمر بر موضوع لوازم ایمنی توجه کرده و عدم پوشش البسه ایمنی دلایل مختلف داشته که مرتبط با پاکبان است نه ناظر، چرا که در زمان حضور ناظر حتما تذکرات لازم داده خواهد شد.
بخشی بیان داشت: نظارت بر فعالیت پاکبانان نیز به صورت مستر میباشد.
شایان ذکر است مستندات ارائه شده از سوی شهرداری نوراباد حکایت از تایید توجه به ایمنی بخصوص تحویل دستکش به صورت ماهیانه به پاکبانان دارد.
مستندات حکایت از توجه شهرداری به سلامتی پاکبانان دارد
مستندات حکایت از توجه شهرداری به سلامتی پاکبانان دارد