سرویس اجتماعی:
کاشت 800 نهال مرکبات در مرکز فنی و حرفه ای ممسنی+تصاویر
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:کاشت ۸۰۰نهال مرکبات در فروردین ماه سال جاری با همکاری مدیریت کارکنان و مربیان و کاراموزان مرکز اموزش فنی و حرفه ای شهرستان در زمینی به مساحت تقریبی یک هکتار انجام گرفته است.
کاشت 800 نهال مرکبات در مرکز فنی و حرفه ای ممسنی+تصاویر
کاشت 800 نهال مرکبات در مرکز فنی و حرفه ای ممسنی+تصاویر
کاشت 800 نهال مرکبات در مرکز فنی و حرفه ای ممسنی+تصاویر
کاشت 800 نهال مرکبات در مرکز فنی و حرفه ای ممسنی+تصاویر
کاشت 800 نهال مرکبات در مرکز فنی و حرفه ای ممسنی+تصاویر
کاشت 800 نهال مرکبات در مرکز فنی و حرفه ای ممسنی+تصاویر
کاشت 800 نهال مرکبات در مرکز فنی و حرفه ای ممسنی+تصاویر
کاشت 800 نهال مرکبات در مرکز فنی و حرفه ای ممسنی+تصاویر