سالاری مدیریت جهاد کشاورزی ممسنی گفت:
5200 هکتار از زمینهای ممسنی زیر کشت ذرت
به گزارش "خبر نورآباد" خرید تضمینی ذرت دانه ای توسط شرکت های تعاونی روستایی در استان فارس آغاز شد.

مهندس شیبانی مدیر عامل اتحا دیه شرکت های تعاونی روستایی فارس در ممسنی گفت: کار خرید ذرت دانه ای در سر اسر استان فارس توسط دولت وشرکت های تعاونی روستایی اغاز شده و تا پایان برداشت ان ادامه دارد .

وی افزود: خرید هر کیلو ذرت دانه ای 870 تومان تعیین شده ودر اسرع وقت هزینه به کشاورز پرداخت میشود.

سالاری مدیریت جهاد کشاورزی ممسنی نیز گفت: امسال بیش از 5200 هکتار از زمین های کشاورزی ممسنی به کشت ذرت دانه ای از ارقام ماکزیما،سیموند و704 ومیان رس 600،اختصاص یافته است .