کد خبر: ۴۵۴۲
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۶
سرویس اجتماعی:
مديرعامل صندوق در استان فارس همچنين بيان كرد: خوشبختانه با مصوبه جديد مجلس ما توانستيم ظرف همين سال جاري فقط١٦٠٠نفر را در استان فارس بازنشسته و حقوقشان را برقرارنماييم.
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:ديدار مديرعامل صندق بيمه ي اجتماعي روستاييان،كشاورزان، عشاير و رانندگان فارس با اعضاي هيات مديره ي تعاوني عشايري بابامنير،بزرگان و ريش سفيدان بخش ماهور ممسني.

در اين ديدار كه باحضور مسئول مشاركتهاي مردمي امور عشايرفارس،رييس اتحاديه ي تعاوني عشايري فارس و رييس امور عشاير ممسني برگزار شد، كمالی از فرزندان شهرستان رستم ضمن قدرداني از حضور حاضران درخصوص ماموريت صندوق متبوعشان به ارايه ي سخنراني پرداخت و گفت:درجامعه ي ما وبعداز پيروزي شكوهمند جمهوري اسلامي به نوعي يك خلاء در جامعه ي ما احساس ميشد و آنهم جامعه ي روستايي وعشايري ما بودند كه زير چترحمايتي هيچ بيمه اي نبودند و متاسفانه جامعه ي روستايي و عشايري ما كه موتور محركه ي جامعه و يك پشتوانه ي سياسي و امنيتي براي كشور عزيز مابودند و هستند ، داشتندبه دست فراموشي سپرده ميشدند
اما خوشبختانه درسال ١٣٨٤و براساس اصل٢٩قانون اساسي صندوقي حمايتي براي تحت پوشش قرار دادن اين افراد كه متاسفانه درخط مقدم بلایا و حوادث هستند تاسيس و شروع به فعاليت كرد.

مديرعامل صندوق بيمه ي روستاييان ،كشاورزان،عشاير و رانندگان افزودند: اين صندوق با ايجاد تعهداتي مانند: پرداخت حقوق بازنشتگي ، مستمري ازكارافتادگي به حادثه ديدگان و مستمري فوتي به بازمانده هاي بيمه شده گان شروع به فعاليت كرده و در راه ايجاد بي نيازكردن جامعه ي هدف در زمان پيري واز كارافتادگي قدم بزرگي دراين مسيربرداشته است.

كمالي پرداخت دوسوم سهم بيمه شده توسط دولت را از مزاياي مهم اين صندوق ناميده وگفتند: هيچ صندوقي به اندازه ي اين صندوق از حمايت مالي دولت برخوردار نيست و مهمترين دليل براي اثبات توجه ويژه دولت به اين صندوق پرداخت دوسوم هزينه ي بيمه است و شايد با توجه به هزينه ي بيمه اگردولت اين كمك قابل توجه را نميكرد شايد روستاييان و عشاير وكشاورزان عزيزقادربه پرداخت حق بيمه نبودند.
وی ادامه داد:اگر صندوق هم ميخواست با اين هزينه ناچيزاين عزيزان را بيمه كنديقيناً درطي چندسال صندوق ورشكسته ميشد چراكه براي هيچ صندوقي مقدورنيست كه براي مثال
٤٨٠هزارتومان براي يكسال بگيرد و درصورت فوت يا ازكارافتادگي بعدازيكسال افراد را بازنشسته و درازاي همان ٤٨٠هزار تومان،٥٧٠هزارتومان به بيمه شده يا خانواده ي آنان حقوق ماهيانه پرداخت نمايد.
اما خوشبختانه با عنايت ويژه ي دولت به اين صندوق ،اكنون جامعه ي هدف خودكه همان قشرضعيف و هميشه درخطرجامعه است را تحت پوشش قرار داده و درموعدمقررآنان را بازنشسته كرده تا اين مردم عزيز بتواننديك زندگي شرافتمندانه داشته باشند.

مديرعامل صندوق در استان فارس همچنين بيان كرد: خوشبختانه با مصوبه جديد مجلس ما توانستيم ظرف همين سال جاري فقط١٦٠٠نفر را در استان فارس بازنشسته و حقوقشان را برقرارنماييم.

اين فرزند ممسني و رستم درپايان سخنانش ضمن ابرازخوشنودي مجدد از حضور درميان بزرگان تيره هاي ايل بزرگ قشقايي ممسني از حضارخواست كه درخصوص اطلاع رساني به مردم عزيز تلاش مضاعفي بخرج داده تا مردم عزيز و قشر ضعيف جامعه از اين نعمت بي بهره نمانند تا انشا الله در زمان پيري و نياز بدون نياز مالي به ديگران زندگي آبرومندامه و باعزتي داشته باشند.

درپايان جلسه افراد حاضردر جلسه سوالات خودرا از مديرعامل صندوق در استان فارس پرسيده و يكي از حضار ضمن تشكراز دولت بخاطر ايجاد چنين موقعيت مناسبي براي عشاير و روستاييان وكشاورزان و دامداران و از كمالي بخاطرحضور در جلسه تشكر كرد و ابراز كرد كه اي كاش وی زودتر در چنين جلساتي حضور پيدا ميكرد تا مردم نسبت به وجود چنين نعمتي آگاهي پيدا ميكردند.
مطالب مرتبط
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نظرشما
نام:
ایمیل:
با وارد کردن ایمیل، انتشار یا عدم انتشار این نظر به صورت خودکار اطلاع داده خواهد شد.
* نظر: