کد خبر: ۶۰۶۸
تاریخ انتشار:۱۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۲
سرویس اجتماعی
ساخت غسالخانه در مکان غیر مجاز روستای عمویی
روستای عمویی از توابع بخش مرکزی شهرستان ممسنی دارای 59 خانوار و 207 نفر جمعیت طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 می باشد. ساخت و ساز غیر مجاز در مسیر آبراهه های این روستا که کاربری غسالخانه را دارد، در کجای طرح هادی ابلاغی جا دارد؟حتی اگر در محدوده طرح هادی باشد حد حریم آبراه این روستا رعایت نشده است. از آن جا که غسالخانه یک نیاز کلی برای جامعه است اما ساخت آن در چنین آبراهی می تواند موجب تضییع بیت المال و تخریب آن در سیلاب های احتمالی شود.پس از سیل خسارت بار استان های لرستان و خوزستان دستورالعملی مبنی بر تخریب ساخت و سازها در مسیر و حریم قانونی آبراه ها به شهرداری ها و دهیاری های کشور ابلاغ شد که زمان ساخت این غسالخانه بعد از صدور این دستور العمل بوده است.
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی: به گزارش خبر نورآباد روستای عمویی از توابع بخش مرکزی شهرستان ممسنی دارای 59 خانوار و 207 نفر جمعیت طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 می باشد.
بعد از اجرای طرح هادی در روستاهای کشور مصوب هیئت وزیران در تاریخ در 1378/10/12 مبنی بر سامان دهی عملیات های ساخت ساز و زیبا سازی فضای روستایی در کشور روستاهای زیادی دچار مشکلات ناشی از اجرای این طرح ملی شدند. علاوه بر سامان دهی بافت موجود طرح هادی: ﻣﯿﺰان و ﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش آﺗﯽ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺗﺠﺎری و ﮐﺸﺎورزی، و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺎزمندی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣـﻮرد در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎ و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

 ساخت و ساز غیر مجاز در مسیر آبراهه های  این روستا که کاربری غسالخانه را دارد، در کجای طرح هادی ابلاغی جا دارد؟حتی اگر در محدوده طرح هادی باشد حد حریم آبراه این روستا رعایت نشده است. از آن جا که غسالخانه یک نیاز کلی برای جامعه است اما ساخت آن در چنین آبراهی می تواند موجب تضییع بیت المال و تخریب آن در سیلاب های احتمالی شود.
در این رابطه اما ساخت این مکان بعد از ابلاغ طرح هادی و مشخص شدن حد حریم مسیرهای آبی در این روستا صورت گرفته است، که باید دید دهیار به عنوان مجری و بنیاد مسکن به عنوان نهاد ناظر چرا غسالخانه  را در این مکان ساخته اند؟

ساخت غسالخانه در مکان غیر مجاز روستای عمویی
 آن چه که در این اتفاق کاملا نادیده گرفته شده است حد بستر قانونی مسیر و آبراهه  های روستای عمویی است که در تاریخ 89/05/16 توسط شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ابلاغ شده است. موقعیت مکانی غسالخانه روستای عمویی بعد از وصل شدن آبراهه مرکزی و جنوبی است که در هر صورت میزان اثر پذیری ناشی از خطرات احتمالی طبیعی را بالا می برد.
نقش بنیاد مسکن به عنوان نهاد بالا دستی و شرکت سهامی منطقه ای آب فارس در بحث نظارت ها می تواند حلقه ی مفقوده ی ساخت و سازهای این چنینی باشد. آن چه که در روستای عمویی رخ داده است می تواند به عنوان زنگ هشدار جدی  مبنی بر پیش بینی نکردن خطرات احتمالی، رعایت عدم قانون و تضییع بیت المال باشد.

ساخت غسالخانه در مکان غیر مجاز روستای عمویی
در بعد دیگر بررسی موضوع بخشی از عبور مرور احشام و دامداران از همین مسیر در این روستا صورت می گرفت، همچنین پس از سیل خسارت بار استان های لرستان و خوزستان دستورالعملی مبنی بر تخریب ساخت و سازها در مسیر و حریم قانونی آبراه ها به شهرداری ها و دهیاری های کشور ابلاغ شد که زمان ساخت این غسالخانه بعد از صدور این دستور العمل بوده است. حتی اگر بودجه ساخت این مکان مهم و مورد نیاز توسط خیرین و خودیاری مردم فراهم شده باشد نمی تواند صورت مسئله در نظر نگرفتن همه ی شرایط را پاک کند. این در حالی است که سابقه وقف زمین 600 متری در این روستا برای ساخت مسجد وجود دارد.
ساخت غسالخانه در مکان غیر مجاز روستای عمویی